Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Advocatenkantoor Wesdorp. Onder Advocatenkantoor Wesdorp  wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht
2. Alle werkzaamheden door Advocatenkantoor Wesdorp worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door Advocatenkantoor Wesdorp niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever en betaling van een voorschot indien dit is vastgesteld.
3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer is mr. J.A.Wesdorp. De toepasselijkheid van de art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden

4. Advocatenkantoor Wesdorp zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.

5. Advocatenkantoor Wesdorp kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, hieronder begrepen niet aan Advocatenkantoor Wesdorp verbonden juristen.

6. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door Advocatenkantoor Wesdorp opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan Advocatenkantoor Wesdorp. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.

7. Zowel Advocatenkantoor Wesdorp als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Honorarium en kosten

8. Advocatenkantoor Wesdorp brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in rekening. Per opdracht zal met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief worden overeengekomen. De hoogte van dit uurtarief zal onder meer afhankelijk zijn van aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Het uurtarief kan door Advocatenkantoor Wesdorp periodiek worden verhoogd. Advocatenkantoor Wesdorp zal de opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.

9. Advocatenkantoor Wesdorp kan telkens een voorschot vaststellen en na verbruik van dit voorschot telkens een nieuw voorschot verlangen. Een opdracht is niet eerder aanvaard dan na betaling van het eerste voorschot, indien een voorschot is vastgesteld.

10. De opdrachtgever geeft toestemming aan Advocatenkantoor Wesdorp om naast het in rekening te brengen uurtarief, kosten te maken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Hieronder kan onder meer, derhalve niet uitsluitend, worden verstaan: vertaalkosten, betekeningskosten, vastrechten, onderzoekskosten, reiskosten en andere verschotten.

Betaling, opschorting, rente en incasso

11. Door Advocatenkantoor Wesdorp verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na verzending daarvan te worden voldaan door de opdrachtgever.

12. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen veertien dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan Advocatenkantoor Wesdorp, zulks onder vermelding van de gronden waarop de betwisting berust.

13. Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen dan heeft Advocatenkantoor Wesdorp het recht – met inachtneming van gedragsregel 14 – alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal Advocatenkantoor Wesdorp de opdrachtgever op de hoogte stellen. Advocatenkantoor Wesdorp is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden.

14. Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment kan Advocatenkantoor Wesdorp tevens incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid

15. Voor de beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor Wesdorp is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

16. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering.

17. Advocatenkantoor Wesdorp is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. Advocatenkantoor Wesdorp heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij Advocatenkantoor Wesdorp zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

19. Op geschillen is de klachtregeling zoals gepubliceerd op de website van toepassing.

Archivering

20. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 5 jaar worden bewaard in het archief van de betreffende advocaat.

21. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschiede

22. Na verloop van 5 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar zijn opgevraagd bij Advocatenkantoor Wesdorp.